04:45:53

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventem_landing steenokkerzeel_kappel steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_luchthaven1 zaventemaerial_photo
Persbericht Herent (17/10/2005) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
donderdag 20 oktober 2005 19:45

Eerbiedig de decreten, eerbiedig onze goedgekeurde plannen!...

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herent, verontrust over de mogelijke afloop van de gesprekken over de hinderspreiding van Zaventem, heeft in vergadering dd. 17.10.05 beslist om juridisch advies in te winnen mbt. de beleidskracht van de ruimtelijke structuurplannen van respectievelijk Vlaanderen en de gemeente Herent op de plannen van de federale regering waarbij Herent van oorspronkelijk in het spreidingsplan voorziene 29 % deelname in de geluidslast vandaag reeds meer dan 35 % van de lasten toebedeeld krijgt en dit terwijl er nog voorstellen circuleren die tot 50 % à 60 % hinder van de nachtvluchten voor Herent vooropstellen.

 

Herent heeft sinds de aanleg van de twee parallelbanen steeds ± 30% van de hinder aanvaard en dit zowel in de dag als tijdens de nacht.  De reactie van de gemeente Herent getuigt dus geenszins van enige NIMBY-attitude.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd dd. 23.09.’97 lezen we onder de rubriek

“Gewenste Ruimtelijke Structuur”

“Om de internationale luchthaven van Zaventem voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven wordt: - geen verder ruimtelijke ontwikkeling van de woonfunctie toegelaten in de kernen, die binnen de lawaaicorridors gelegen zijn.

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen opgenomen:

-         ruimtelijke maatregelen voor de beperking van de milieuhygiënische impact van de luchthaven (waaronder een mogelijk bouwverbod onder te bepalen modaliteiten voor de bijkomende woningen in lawaaicorridors) en voor de goede ruimtelijk inpassing van nieuwe ontwikkelingen.  Het betreft eventuele wijzigingen aan landingsbanen binnen de in het huidige gewestplan voorziene zone waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de lawaaihinder.”

 

 

In het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Herent goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 29.07.’04 werd met de uitgangspunten van het RSV Vlaanderen terdege rekening gehouden:

 

“Herent wenst sturend op te treden inzake de locatie van de ontwikkeling van het woonaanbod.   … in het licht van het omvangrijk beschikbaar woonaanbod is het aangewezen om bepaalde ontwikkelingen af te remmen en andere actief te steunen…

 

Daarnaast dient de ontwikkeling van het noordelijk deel van Herent (Buken,Delle,Doren,Elst,Langeveld) eerder afgeremd te worden om reden van:

 

 

-         de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.  Mogelijks zal bij de herstructurering van de landings- en vertrekbanen van de luchthaven dit deel van Herent in de vertrekroute liggen.  Dit zou geluidshinder met zich meebrengen.  Zolang hierover geen uitsluitsel gegeven is, is de verdere ontwikkeling in dit gebied niet aangewezen.

 

 

In het noordelijk deel van Herent (Buken,Delle,Doren,Elst,Langeveld) dient zoals hoger gesteld de ontwikkeling eerder afgeremd te worden. … Binnen de planperiode en in afwachting van uitsluitsel over de verdere ontwikkeling van Zaventem, verdient het aanbeveling een tijdelijke bouwstop voor deze gebieden te implementeren tot het einde van de planperiode:”

 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt vast dat de gebieden Toverberg, Schoonzicht,Diependaal en Godelinde, de dorpskernen van Winksele, Veltem en Beisem waarvoor respectievelijk “wonen in groen” en “behoud van leefbare dorpskernen” was voorzien plots in de opstijgroute komen te liggen.

 

Het is duidelijk dat de hogere overheden in de besluitvorming rond de problematiek van de luchthavenhinder geen rekening houden met de door hen opgelegde en goedgekeurde gemeentelijke planningsprocessen die op hun beurt wel rekening hielden met het door de Vlaamse overheid goedgekeurde RSV.

 

Herent neemt met 30% van de hinder ruim deel aan de beoogde hinderspreiding.  Opstijgen op de plaatsen waar momenteel geland wordt kan slechts indien dit beperkt is in functie van de heersende windrichting (voorheen 2% van het opstijgend verkeer) en in zoverre hierdoor

-         geen nieuwe gehinderden toegevoegd worden.

-         de huidige gehinderden zeker niet meer hinder dan voorheen krijgen.

Dit standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen zal overgemaakt worden aan

-         de Vlaamse Regering

-         de Federale Regering

-         de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant

-         het Lokale actiecomité AGH

-         de pers met het verzoek er de nodige ruchtbaarheid aan te geven.

 

Zodra de gemeente Herent beschikt over het gevraagde juridisch advies zal het College in de Gemeenteraad overleggen over de verdere te nemen initiatieven.

 

 

Meer info

 

 

Jos Bex, Schepen R.O.  0477/69.27.67